• info@egonomist.net
logo

İş Analizi ve Raporu

İş Analizi ve Raporu

Pozisyon Ücreti : 550 ₺

Dünya çapında yapılan araştırma ile; yaptığı işte yüksek performans gösteren kişilerin ortak özellikleri incelenerek, bu kişilerin yüksek performans için sahip olması gereken yetkinlikleri ve bu yetkinliklere bağlı olarak neyi ne kadar bilip, becerdiği hangi yeteneklere sahip olduğu iş tarzı ve değerlerinin ne olduğunu öğrenerek kendisine ve kurumuna yön vermek isteyenler için bir kılavuzdur.

Meslek Adet

İŞ ANALİZİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Son 100 yıldır, bireyin kişiliğinde saklı yetkinlikleriyle, yöneldiği ve yüksek performans gösterdiği meslekler ve çalışma ortamları arasında yüksek derecede bağlantılar (korelasyonlar) olduğuna dair binlerce bilimsel araştırma yapılmıştır.

EGONOMİST tarafından geliştirilen Egonomist test sonuçları, elinizdeki raporun ön verilerini oluşturmaktadır.  Benlik ve Zihin fonksiyonları raporlarındaki verilerden bireye ait 45 yetkinlik ayrıştırılarak tanımlanmıştır.

Mesleklerin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin Egonomist analizi raporlarından türevlenen 45 yetkinliğin örtüştürülmesi neticesinde, yetkinlik kümelerinin her mesleğe özgü özel kombinasyonları elde edilmiştir. Ayrıca her meslekteki ortak yetkinliklerin katkı paylarının, her meslek türü için, farklı olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Kişinin çeşitli mesleklerde performans gösterebilmesi için yetkinliği olabilir. Ancak o mesleğe ve çalışma ortamına ilgisi, olamayabilir veya yetersiz olabilir.

Bunun için kişinin hem potansiyel yetkinliğinin hem de ilgisinin olduğu ve/veya çalıştığı pozisyona göre iş analizleri raporu hazırlanmaktadır.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılan mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 5. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 6. Kişi(ler)nin sahip olduğu 45 yetkinliğin değerlendirilmesi ve Egonomist yazılımında oluşması
 7. İşletme düzeyinde; kişi(ler)nin çalıştığı pozisyonun yetkinliklerinin oluşturulması ve kişi(ler)nin yetkinlikleri ile karşılaştırmalı şekilde tablo halinde Egonomist yazılımında verilmesi
 8. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler;
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içindeoptimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.