• info@egonomist.net
logo

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 20 ₺
Pozisyon Ücreti : 130 ₺

Yanlış personel seçimini engellemek, değerlendirici kaynaklı hataları minimize edilerek firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlar. Doğru kişinin seçimi ile kişiden daha kısa sürede karşılıklı fayda sağlanır.

Kişi Sayısı
Pozisyon Sayısı

İŞE (POZİSYONA) TUTUNMA KUVVETİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Tabiatta her ölçekte geçerli fizik kanunlarından biri, minimum enerji yasası olup, her varlık ve cisim, en az enerji harcayacağı yolu izleyerek iş yapar veya o noktaya doğru gitmeye kararlı bir içsel eğilime sahiptir.

Her iş ve görevin gerektirdiği tutum ve davranışlarla tanımlanan iş yetkinlikleri olduğu gibi, o işi yapacak insanların da doğuştan ve(ya) kazanılmış potansiyel yetkinlikleri vardır.  Her iş ve meslek bir bakıma, kendine ait problemleri çözme sanatı olup, tanımlanmış becerileri ve yeterlilikleri gerektirir.

Kişinin doğal problemi algılama ve çözme tarzları da, işin gerektirdiği yetkinliklerle, değişik derecelerde örtüştüğünden, işe uygunluk görecelidir. Açarsak, kişinin işiyle ilgili problemleri çözebilmesi için, öncelikle o işe tutunmayı - uyarlanmayı sağlayan affinite (ilgi, eğilim, meyil, tutunma) enerjisinin yeterli olması gerekir.  Çünkü belli bir süre, o işe tutunmadan, problemi algılama ve çözme imkanı yoktur.

İşin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin yetkinliklerinin örtüşme derecesine bağlı olarak, tutunma enerjisinin düzeyi belirlenir. Örtüşme derecesi düşükse ve o işi yapma süresi de uzunsa, o nispette işe tutunma - uyarlanma enerjisi fazlalaşır.

Bu bir denklemle ifade edilirse, işe ve çalışana ait yetkinlikler arasındaki mesafenin (d), performans için, işin başında geçirilmesi gereken süreyle (t) çarpımı,  (E) = dt işe tutunma - uyarlanma enerjisidir.  Bu denklemde, (d), kişinin yetkinlikleriyle, işin yetkinlikleri arasındaki mesafenin uzaklığıdır. (t) ise, o işin başında geçirilecek süreyi, işin gerektirdiği tutum ve davranışları sergileme süresini temsil eder. Bu süre, hem başarı hem de performans için şarttır. İşe tutunma - uyarlanma enerjisinin değeri, işletmenin kazancı açısından sıfırdır. Problemi çözmez. Çözülmesi için sadece oraya yeterli süre tutunmayı (affinite) ve uyarlanmayı sağlar.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılan mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 5. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 6. Kişi(ler)nin sahip olduğu 45 yetkinliğin değerlendirilmesi ve Egonomist yazılımında oluşması
 7. İşletme düzeyinde; kişi(ler)nin çalıştığı pozisyonun yetkinliklerinin oluşturulması ve kişi(ler)nin yetkinlikleri ile karşılaştırmalı şekilde tablo halinde Egonomist yazılımında verilmesi
 8. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri

değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.

 1. Tüm bu hesaplamalar ile birlikte kişi(ler)nin çalıştığı pozisyona tutunma kuvvetinin hesaplanması