• info@egonomist.net
logo

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 200 ₺

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

Çalışan Sayısı

KARİYER YÖNETİMİ – KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME – SONUÇLAR – YORUM VE RAPORLAMALARI

Meslek ve Kariyer Yönetimi; çalışanlarınızın potansiyel yetkinliklerini, iş değerlerini, iş tarzlarını, çalışanlar için iş tatmininin anlamını, çalışma ortamlarını, uygun olabilecek meslekleri belirliyor ve listeliyor. Bu rapor ile;

 • ‘’Çalışanlarınızın kendini keşfetme yolculuğu”na başlangıç yapmış olmalarını ve olmanızı
 • Mevcut pozisyonlarını yönlendirirken başvurabilecekleri, kişilik tiplerini temel alan bir rehbere ve kaynağa sahip olmalarını ve olmanızı
 • Kişilik tiplerine göre işlerini ve çalışmalarını planlarken kullanabilecekleri yol işaretlerini içeren rapora sahip olmalarını ve olmanızı
 • Daha mutlu ve doyumlu bir iş yaşamı için isabetli seçimler yapabilmelerini ve yapabilmenizi

Daha önce farkına varmadıkları yönlerinin ve mesleki eğilimlerinin farkına vararak, işletmeniz açısından daha verimli bir İnsan Kaynakları Yönetimi departmanının oluşmaya başladığını, sahip olunan işgücü kaynağının daha iyi planlanmasına ve personel etkinliğinizin, dolayısı ile iş verimliliğinizin arttığının farkına varacaksanız.

MESLEK VE KARİYERİ DOĞRU BELİRLEMEK İÇİN ÜÇ ÖN ŞART

 1. Çalışanların kişiliğinde var olan potansiyel yetkinliklerinin neler olduğunun tanımlanması ve kişisel SWOT analizi yapılmış olması gerekir
 2. Mevcut pozisyondaki mesleğin gerektirdiği yetkinlikleri, bilgi ve becerilerin, iş değerlerinin bilinmesi
 3. Bireyin yaşam pusulası olan misyon ve vizyonunun;  özgür iradesiyle ve farkındalık düzeyiyle belirlenmesi ve güncellenmesi

kişi ancak bu üç ön şartı yerine getirdiğinde, meslek ve kariyer seçimine doğru bir başlangıç yapmış olur.

EGONOMİST Meslek ve Kariyer Yönetimi – Kurum İçi Yer Değiştirme bu noktada, çalışanlarınızın sağladığınız veya sağlayacağınız kariyer yönetimlerinde, kişilerin doğru pozisyonlara atanmasında ve tayininde size doğru bir yol göstericilik yapıyor. Adeta bir cankurtaran gibi, aklınızdaki tüm soruları sağlıklı ve doğru şekilde cevaplıyor. Çalışanlarınızda saklı olan potansiyel yetkinliklerinidaha görünür kılarak; bu yetkinliklerin hangi mesleklerle ne derecede örtüştüğünü belirliyor. Sonra da en iyi örtüşen bir mesleğin performans için gerektirdiği tüm yetkinlikleri, size hazır rapor olarak sunuyor.

HİZMET İŞLEYİŞİMİZ

 1. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılanmavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 5. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 6. Kişi(ler)nin sahip olduğu 45 yetkinliğin değerlendirilmesi ve Egonomist yazılımında oluşması
 7. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyonun yetkinliklerinin oluşturulması ve kişinin yetkinlikleri ile karşılaştırmalı şekilde tablo halinde Egonomist yazılımında verilmesi
 8. Kişinin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.
 9. Kişinin yetkinlik hesaplamalarındaki sonuçlara göre – bu yetkinliklerin meslek yetkinlikleri ile en çok şekilde örtüştüğü mesleklerin belirlenmesinin yapılması
 10. Buna göre şirket içindeki _beyaz yaka_ pozisyonlarına göre sıralama yapılarak ilk 5’ teki veya ilk 10’ da yer alan pozisyonlara göre değerlendirme yapılması
 11. Ortaya çıkan sonuçlara göre kişi(ler)nin kurum içinde nasıl bir yer değiştirme işlemine tabi tutulabileceğinin raporlanması