• info@egonomist.net
logo

Kurumsal Gelişim Analiz ve Raporu

Kurumsal Gelişim Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 219 ₺

Geçmiş geleceğe ışık tutar. Kurumların geçmişi bugünlerimizin belirleyicisi olduğu gibi bugünler de geleceğin belirleyicisi olacaktır. Bu referans ile Ücret Politikası, Motivasyon Ödüllendirme ve Takdir, Kişisel Gelişim ve Eğitim Olanakları, Misyon,  Vizyon, Politika ve Stratejiler,  Takım Çalışması, Yönetim Şekli, Kurumsal İmaj,  Çalışma Ortamı ve Koşulları, Yapılan İş,  Ürün/Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti açısından yapılan analizler kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller olarak firmamızın geleceğine ışık tutacak noktada sunulur.

Çalışan Sayısı

KURUMSAL GELİŞİM - SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Kurumsal Performans

Kurumların belli bir dönem sonunda, amaçlarını ulaşma ve hedeflerini gerçekleştirme başarısını tanımlayan bir göstergedir ve paydaşların beklentilerini karşılama düzeyini belirler.

 Ücret Politikası

İşletme içinde ödenecek ücret düzeyini saptamak, ücret yapısını oluşturmak ve bu verileri kullanarak çalışanlara emeğinin karşılığı olarak ödenecek ücreti belirlemektedir.

Motivasyon Ödüllendirme ve Takdir

Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir

Ödüllendirme, bir performans çıktısının sonuçlarının olumlu ya da olumsuz biçimde değerlendirilmesi şeklinde ele alınırken; bazen de kısa, orta ve uzun vadeli motivasyon uygulamalarının bir çıktısı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Takdir, beğenme, beğenip belirtme, değer verme.

Kişisel Gelişim ve Eğitim Olanakları

Çalışanların şirketlere bağlılığını sağlamak ve bunu sürdürebilmek, insan kaynakları yönetiminde büyük önem taşıyan bir konudur.

Misyon, Vizyon, Politika ve Stratejiler

Misyon, işletmenin niçin var olduğunu ve ne yapmak istediğini göstermektedir.

Vizyon, “mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış” olarak ifade edilmektedir.

Strateji, “işletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir”.

Politika, “yöneticilere karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisi” anlamına gelir.

Takım Çalışması

Ortak bir amaç ve ortak bir performans hedeflerine kilitlenmiş ve kendilerinin sorumlu olduğu şey konusunda ortak bir yaklaşımları olan, koordineli çalışan, birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluktur.

Yönetim Şekli

Kuruluş esnasında belirlenen veya sonradan gözden geçirilen amaçlara ulaşmak için; planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon ve kontrole ilişkin teori, model, yaklaşım ve ilkelerin maharetle uygulamaya götürülme süreci olarak tanımlanır.

Kurumsal İmaj

Kurumsal imaj kurumun algılamasında ve ifade edilmesinde en güçlü etkendir. Kurumun iç ve dış müşterilerinin o kuruma ilişkin izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ve algılarını ifade etmektedir.

Çalışma Ortamı Koşulları

Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma ortamı koşullarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle çalışma ortamı koşullarının fiziksel ve psikolojik açıdan çalışanların yaşam fonksiyonlarını tehdit etmeyen, rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan, ısı, nem, havalandırma, aydınlatma, gürültü, titreşim ve benzeri konularla ilgili sorunlardan arındırılmış olması gerekmektedir

Yapılan İş

Pazarın beklentilerini karşılamak üzere ve fonksiyonlar boyunca çalışan birbiriyle alakalı etkinlikler serisidir.

Ürün/Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti

Kalite; müşteri isteklerinin tatmini, operasyon performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vb. amaçlar için kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

  1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
  2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
  3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve kurumsal gelişim ölçme analiz formlarını atanması yapar
  4. Kurumsal Gelişim ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
  5. Kurumsal Gelişim ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
  6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
  7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: : *** Oluşan rapor sonucuna göre Kurumsal gelişim açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.